• info@mts.la
  • 030 5721355
  • 020 28800770

ລົງທະບຽນຮຽນ

Course Registration

Course Registration

ແບບຝອມລົງທະບຽນຮຽນ

ກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖວນເພື່ອສະດວກໃນການອອກໃບຍັງຢືນເມື່ອເວລາຮຽນຈົບ
ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື passport ຫລື ບັດນັກສຶກສາ
ໃຊ້ຊື່ແທ້ເປັນພາສາອັງກິດ ເພື່ອເວລາອອກໃບຢັງຢືນ
ໃຊ້ຊື່ແທ້ເປັນພາສາອັງກິດ ເພື່ອເວລາອອກໃບຢັງຢືນ
ເຊັ່ນ: ຊື່ບໍລິສັດ, ໂຮງຮຽນ ຫລື ຊື່ອົງການ

ຫລັກສູດທີ່ຕອ້ງການຮຽນ

ເງືອນໄຂການຮຽນ ແລະ ການຊຳລະເງິນ

  • ກະລຸນາເຂົ້າມາຊໍາລະເງິນໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ MTS ຫລັງຈາກທ່ານລົງທະບຽນແລ້ວພາຍໃນ 3 ວັນ ນັບຈາກມື້ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອຢຶນຢັນການຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານ, ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກ ແລະ ລົບລ້າງການລົງທະບຽນຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ມາຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ກຳນົດ ແລະ ຂໍມອບສິດໃຫ້ນັກຮຽນທ່ານອຶ່ນທັນທີ ແລະ ໃນມື້ມາລົງທະບຽນ ຫລື ມື້ເປີດຮຽນກະລຸນາຖືຮູບ 1 ໃບມາພ້ອມ ເພື່ອທາງບໍລິສັດເຮົາຈະໄດ້ກະກຽມ ໃບຢັ້ງຢຶນ (Certificate) ໃຫ້ຫລັງຈາກຮຽນຈົບຄອສ ເເລະ ພວກເຮົາມີຄູ່ມືການຮຽນໃຫ້ພອ້ມ (ຟຣີ). ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ໃຊ້ຄອມບໍລິສັດ 1 ຫນ່ວຍ ຕໍ່ 1 ທ່ານ, ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຮັບຊຸດລະ15 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
  • ທ່ານສາມາດຊຳລະໂດຍການໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີໄດ້ທີ່ ຊື່ບັນຊີ: Malysa Phetrasy | ເລກບັນຊີ: 010-12-0000-4633-92001
  • ໃນກໍລະນີຈ່າຍເງິນແລ້ວຈະບໍ່ມີສິດຖອນຄືນໄດ້ ແຕ່ ສາມາດເລື່ອນໄປຮຽນຊຸດຫນ້າໄດ້.
  • ການຊໍາລະເງິນສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍທີ່ຫ້ອງການ MTS ໂດຍກົງ ຫຼື ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານກໍໄດ້
  • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນແລ້ວຫາກມີການຂາດຮຽນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຕິດພາລະກິດຈຳເປັນ, ຮຽນບໍ່ທັນຫມູ່, ຫລືຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄັກ, ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຄືໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
  • ເຊິ່ງການມາຮຽນຄືນຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງຫນ້າກ່ອນມື້ເປີດຮຽນ ຖ້າກໍລະນີທີ່ມີນັກຮຽນເຕັມ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຮຽນຄືນນັ້ນເອົາຄອມພິວເຕີມາເອງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ 030 5721355 ຂອບໃຈເດີ້ !
Sending