ຫຼັກສູດການອອກແບບ Graphic Design

ຫຼັກສູດ Graphic Design

ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ Graphic Designer ມືອາຊີບແບບທັນສະໃຫມ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດວຽກສື່ສີ່ງພີມຕ່າງໆ ໂດຍຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການອອກແບບວຽກ Graphic Design ຊະນິດຕ່າງໆ ທຸກຂະບວນການ ໂດຍເລີ່ມສຶກສາຕັ້ງແຕ່ກົດເກນສິນລະປະ ແລະ ພື້ນຖານການອອກແບບ, ຫລັກການໃຊ້ສີ, ຮຽນຮູ້ຫລັກການຈັດວາງອົງປະກອບໃນວຽກອອກແບບ (Composition), ການຈັດຮູບແບບຕົວອັກສອນ (Typo Graphic) ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການພັດທະນາວຽກດ້ານ Graphic Design, ການຈັດວາງໜ້າ (Page Layout) ໂດຍການໃຊ້ໂປຣແກມ Adobe Photoshop CC 2015 ຮ່ວມກັບ Illustrator CC 2017 ເພື່ອປະຍຸກການໃຊ້ງານຕົວຈິງ.

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ຫຼັກສູດ 50ຊມ ຮຽນທັງໝົດ 15 – 16 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 2 – 3ຊມ

ຄ່າລົງທະບຽນ 

ສຳລັບຫລັກສູດ Graphic Design ແມ່ນ 1,250,000 ກີບ. ໃຊ້ຄອມບໍລິສັດ MTS 1 ຫນ່ວຍ ຕໍ່ 1 ທ່ານ ຫຼື ຈະໃຊ້ຄອມສ່ວນຕົວກໍ່ໄດ້.

ຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານ. ຈຳນວນຄົນຕໍາສຸດຕໍ່ຫ້ອງຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 5 ຄົນຈິ່ງສາມາດເປີດສອນໄດ້.

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຮຽນ

ຮູ້ນຳໃຊ້ Windows ຫຼື Mac

ໂປຣແກມທີ່ໃຊ້ຮຽນ

Adobe Photoshop CC 2017 ,  Adobe Illustrator CC 2017

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດໄດ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການອອກແບບວຽກດ້ານ Graphic Design ທັງລະບົບ ເຂົ້າໃຈກົດເກນ ທິດສະດີດ້ານການອອກແບບ ລວມເຖິງການ Present ແບບມືອາຊີບ.
 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດສາມາດອອກແບບວຽກ Graphic ແລະ ສື່ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບ ແລະ ສາມາດໃຊ້ວຽກໂປຣແກມ Illustrator CC ຮ່ວມກັບໂປຣແກມ ກຣາບຟີກ ອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນ Photoshop CC, Indesign CC etc…
 • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນແລ້ວຫາກມີການຂາດຮຽນ, ຫຼື ຕິດພາລະກິດຈຳເປັນ, ຫຼື ຮຽນແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄັກ ຫລື ບໍ່ຫມັ້ນໃຈ, ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຄືນໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
 • ໃນກໍ່ລະນີ້ທີ່ມາຮຽນຄືນແລ້ວຄົນເຕັມແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຮຽນຄືນເອົາຄອມພິວເຕີມາເອງ.
 • ຜູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ “ໃບຍັງຢືນ” ຜ່ານການອົບຮົມຫລັກສູດຈາກບໍລິສັດ MTS.

 • ສາມາດສະຫມັກຮຽນໂດຍຜ່ານການ ລົງທະບຽນອອນລາຍ ຫລື ຈະເຂົ້າມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດ MTS ເລີຍກໍໄດ້.
 • ກະລຸນາມາຊໍາລະຄ່າຮຽນພາຍໃນ 3 ວັນ ຫລັງຈາກມື້ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານທີ່ແນ່ນອນ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
 • ສາມາດຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ທ່ານມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ຫລື ຖ້າຫາກບໍ່ສະດວກຊຳລະເງິນມື້ລົງທະບຽນ ຫລື ຕາມມື້ທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດມາຊຳລະຄ່າຮຽນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ທຳອິດໄດ້ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມາລົງລາຍເຊັນໄວ້ໃສ່ຟອມລົງທະບຽນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຈະຊຳລະພາຍໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໃຫ້ພິເສດນີ້.
 • ໃນກໍລະນີຈ່າຍເງິນແລ້ວຈະບໍ່ມີສິດຖອນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຮຽນຊຸດຕໍ່ໄປໄດ້.
 • ການຊໍາລະເງິນສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ MTS ໂດຍກົງ ຫລື ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ BCEL ກໍໄດ້ ເລກທີບັນຊີ 010120000463392001 ຊື່ບັນຊີ MALYSA PHETRASY ທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ.
 • ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຮັບຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ມາຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ ແລະ ຂໍມອບສິດໃຫ້ນັກຮຽນທ່ານອື່ນທັນທີ.

ຕາຕະລາງຮຽນ

ຄັ້ງທີ່ 1:  ຮຽນຮູ້ທິດສະດີການອອກແບບ Graphic ແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດສື່ສີ່ງພີມຕ່າງໆ

 • ຫລັກການອອກແບບ ກົດເກນທິດສະດີການອອກແບບສື່ສີ່ງພີມ
 • ຄຸນນະສົມບັດຂອງວຽກ Graphic Design ຊະນິດຕ່າງໆ
 • ການໃຊ້ສີ, ການໃຊ້ຕົວອັກສອນ, ການຈັດວາງອົງປະກອບສິນ, ການກຳນົດແນວຄິດການຜະລິດສື່ສີ່ງພີມ
 • ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເທັກນິກການຜະລິດງານພີມທັງລະບົບຢ່າງມືອາຊີບ
ຄັ້ງທີ່ 2:  ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກເບື່ອງຕົ້ນຂອງ ໂປຣແກມ Adobe Photoshop CC

 • ເຂົ້າໃຈຫລັກການຂອງໂປຣແກມ Photoshop CC ສຳລັບວຽກ Graphic Design
 • ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຕົກແຕ່ງພາບ
 • ການເລືອກມູມມອງພາບ, ການໃຊ້ງານແທັບເຄືອງມື, ການໃຊ້ງານເມນູ, ການໃຊ້ງານເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອ
 • ແນະນຳການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື Selection
 • ເທັກນິກວິທີການເຮັດ Selection ແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ: Quick Mask, Channels ແລະ ຄຳສັ່ງ Color Range
ຄັ້ງທີ່ 3:   ຮຽນຮູ້ການປັບແຕ່ງແສງໃຫ້ແກ່ພາບ ໂປຣແກມ Adobe Photoshop CC

 • ຮຽນຮູ້ການປັບແຕ່ງແສງຂອງພາບໂດຍຜ່ານ Image Adjustment
 • ຮຽນຮູ້ເລື່ອງການປັບຂະໜາດຂອງພາບ Image Size, Canvas Size, Image Rotation
 • ຮຽນຮູ້ເລື່ອງຂອງ Layer Adjustment ໃນການປັບແຕ່ງສີໂດຍຍັງຮັກສາພາບເດີມໄວ້
 • ຮຽນຮູ້ຄຸນນະສົມບັດຂອງ Layer, Transparency ແລະ Blending Mode ໃຫ້ເກິດປະໂຫຍດສູງສຸດ
 • ທົດສອບການແຕ່ງພາບ ແບບ Effect ຕ່າງໆ
ຄັ້ງທີ່ 4:  ຮຽນຮູ້ເລື່ອງເຄື່ອງມືການປັບແຕ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂພາບ ໂປຣແກມ Adobe Photoshop CC

 • ການ Retouch ຮູບໂດຍໃຊ້ເຄືອງມື Healing Brush
 • ການໃຊ້ເຄື່ອງມື Brush ເພື່ອປັບແຕ່ງພາບແບບຕ່າງໆ
 • ການນຳໃຊ້ ນຳໃຊ້ສີ, Gradient color ແລະ pattern ຕ່າງໆ
 • ພາກປະຕິບັດໃນການອອກແບບ Postcard ໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ
ຄັ້ງທີ່ 5:  ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການແຕ້ມໃນ Photoshop

 • ທົດລອງແຕ້ມຮູບໃນ Photoshop
 • Workshop ການສ້າງພາບຄ້າຍຄືກັບຂອງແທ້
ຄັ້ງທີ່ 6:  ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ Photoshop ແລະ Illustrator

 • ການນຳເອົາ File ແບບ Vector ເຂົ້າມາໃຊ້ງານໃນ Illustrator
 • Workshop ການເຮັດໜ້າປົກ Magazine
ຄັ້ງທີ່ 7:  ການນຳໃຊ້ Program Adobe Illustrator CC

 • ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ ແລະ ການນຳໃຊ້ງານ ການເຮັດວຽກຂອງ Program
 • ຮູບຈັກກັບສ່ວນຄວບຄຸມ Panel ຕ່າງໆ
 • ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືແຕ້ມ
ຄັ້ງທີ່ 8:  ການປັບແຕ່ງພາບຕ່າງໃນ Illustrator

 • ການດັດແກ້ ແລະ ແກ້ໄຂພາບຕ່າງໆ
 • ການຈັດລ້ຽງລຳດັບຂອງພາບ
 • ເທັກນິກການແຕ້ມແບບຕ່າງໆ
 • ການເຮັດວຽກຂອງ Layer, Appearence
ຄັ້ງທີ່ 9:  ການສ້າງ ແລະ ການໃຊ້ງານ Symbol

 • ການສ້າງ ແລະ ການໃຊ້ງານຂອງ Symbol
 • ການປັບແຕ່ງ Symbol
 • ການເຮັດ Effect ໃຫ້ແກ່ພາບ
 • ການເປັນພາບແບບ Bitmap ໃຫ້ເປັນ ແບບ Vector
ຄັ້ງທີ່ 10:  ການນຳເອົາພາບ Bitmap ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນ Illustrator

 • ການສ້າງ Poster ໂດຍເອົາພາບ Bitmap ມາເຮັດວຽກໃນ Illustrator
 • ເທັກນິກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງພາບ
ຄັ້ງທີ່ 11:  Logo Design Brand Identity

 • ທົດລອງສ້າງ logo ຈາກໂຈດທີ່ໃຫ້
 • ສ້າງ Brand Identity ໃຫ້ກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຕົນສ້າງຂື້ນ.
ຄັ້ງທີ່ 12:  Brochure

 • Workshop ການສ້າງ Brochure
ຄັ້ງທີ່ 13:  Calendar

 • Workshop ໃນການເຮັດປະຕິທິນ
ຄັ້ງທີ່ 14:  Workshop ການເຮັດ Artwork 1

 •  ໃຫ້ນັກຮຽນອອກແບບຜົນງານຈາມໄອເດຍຂອງຕົນເອງ
ຄັ້ງທີ່ 15:  ການ Present Artwork

 • ສະຫລຸບຜົນງານການອອກແບບຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ແນະນຳການເອົາໄປໃຊ້ງານ
 • ແນະນຳ Software ອື່ນໆກ່ຽວກັບການອອກແບບ
 • ເປິດໃຫ້ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຢາກຮູ້
 • ມອບ – ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມກັບຖ່າຍຮູບລວມສາມັກຄີ (ຈົບຫລັກສູດ)

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອສະໝັກຮຽນ