• info@mts.la
 • 030 5721355
 • 020 28800770

ຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ

ຫຼັກສູດ Web Development (HTML&CSS) + WordPress Basic

ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ ນັກອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທັນສະໃຫມແບບມື້ອາຊີບ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ແບບຖືກວີທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ສະໃໝໃໝ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ໌ ເຊີ່ງຜູ້ເຂົ້າຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຂະບວນການຂອງການສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂື້ນມາດ້ວຍການອອກແບບ Wireframe ຂອງເວັບໄຊທ໌ ການເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງພາສາ HTML ການອອກແບບໜ້າຕາເວັບໄຊທ໌ໂດຍໃຊ້ ໂປຣແກມ Photoshop, ການນຳ File PSD ໃນ Photoshop ໃຫ້ແປງມາເປັນເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍການຂຽນ code HTML/CSS, ຮຽນຮູ້ພາສາ CSS ໃນການເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ອອກມາງາມ, ການນຳໃຊ້ Inspect Element ໃນການວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງ CSS. ຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງ Theme ຂອງ WordPress ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ງານ ເຊີ່ງເປັນ CMS ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ເພາະເປັນການໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ມີຄົນພັດທະນາຫລາຍ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຢ່າງວອງໄວ. ນອກນັ້ນຍັງຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃສ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເບິ່ງຈາກ ໂທລະສັບມືຖື ຫລື ເຄື່ອງ Tablet ຫລືເອີ້ນອີກແບບໜຶ່ງວ່າ Responsive Design.

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ຫຼັກສູດ 60ຊມ ຮຽນທັງໝົດ 19 – 20ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 3 – 4ຊມ

ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ມື້ເປີດຮຽນ

ສຳລັບຄ່າຮຽນຫລັກສູດ Web Devolopment ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ. ໃຊ້ຄອມບໍລິສັດ MTS 1 ຫນ່ວຍ ຕໍ່ 1 ທ່ານ.

 • ຮຽນຮອບວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ ພາກເຊົ້າ ເວລາ 9.15 ໂມງ ຫາ 11.45ໂມງ. ເລີ່ມ 09/01 – 13/03/2016
 • ຮຽນຮອບວັນຈັນ ຫາ ສຸກ ພາກຄໍ່າ ເວລາ 17.45 ໂມງ ຫາ 20.15ໂມງ. 01-26/02/2016

ຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານ. ຈຳນວນຄົນຕໍາສຸດຕໍ່ຫ້ອງຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 5 ຄົນຈິ່ງສາມາດເປີດສອນໄດ້.

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຮຽນ

ຮູ້ນຳໃຊ້ Windows ຫຼື Mac, ຖ້າເຄີຍໃຊ້ Photoshop ມາກ່ອນແມ່ນຈະເປັນການດີ (ຖ້າພີມໄດ້ໄວກໍ່ຈະຍິ່ງດີ), ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ ພໍປະມານ.

ໂປຣແກມທີ່ໃຊ້ຮຽນ

Brackets, Photoshop CC 2015, Web Development Tools Firefox, Basic WordPress Theme Creation

ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດໄດ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດເວັບໄຊທ໌ທັນສະໃຫມແບບມືອາຊີບ, ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນອີນເຕີເນັດໄດ້ວ່າເວັບໄຊທ໌ເຫລົ່ານັ້ນຖືກສ້າງມາແບບໃດ.
 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດສາມາດອອກແບບເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົວເອງ ຫຼື ສາມາດດັດແປງເວັບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ອື່ນໄດ້, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສາ HTML ແລະ CSS ແລະ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາ ຫຼື ສ້າງ Template ໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ພວກ CMS ໄດ້.
 • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນແລ້ວຫາກມີການຂາດຮຽນ, ຫຼື ຕິດພາລະກິດຈຳເປັນ, ຫຼື ຮຽນແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄັກ ຫລື ບໍ່ຫມັນໃຈ, ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຄືນໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
 • ໃນກໍ່ລະນີທີ່ມາຮຽນຄືນແລ້ວຄົນເຕັມແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຮຽນຄືນເອົາຄອມພິວເຕີມາເອງ.
 • ຜູ້ຜ່ານການອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຍັງຢືນຜ່ານການອົບຮົມຫຼັກສູດຈາກບໍລິສັດ MTS.

 • ສາມາດສະຫມັກຮຽນໂດຍຜ່ານການ ລົງທະບຽນອອນລາຍ ຫລື ຈະເຂົ້າມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດ MTS ເລີຍກໍໄດ້
 • ກະລຸນາມາຊໍາລະຄ່າຮຽນພາຍໃນ 3 ວັນ ຫລັງຈາກມື້ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານທີ່ແນ່ນອນ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
 • ສາມາດຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ທ່ານມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ຫລື ຖ້າຫາກບໍ່ສະດວກຊຳລະເງິນມື້ລົງທະບຽນ ຫລື ຕາມມື້ທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດມາຊຳລະຄ່າຮຽນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ທຳອິດໄດ້ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມາລົງລາຍເຊັນໄວ້ໃສ່ຟອມລົງທະບຽນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຈະຊຳລະພາຍໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໃຫ້ພິເສດນີ້.
 • ໃນກໍລະນີຈ່າຍເງິນແລ້ວຈະບໍ່ມີສິດຖອນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຮຽນຊຸດຕໍ່ໄປໄດ້.
 • ການຊໍາລະເງິນສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ MTS ໂດຍກົງ ຫລື ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ BCEL ກໍໄດ້ ເລກທີບັນຊີ 010120000463392001 ຊື່ບັນຊີ MALYSA PHETRASY ທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ.
 • ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຮັບຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ມາຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ ແລະ ຂໍມອບສິດໃຫ້ນັກຮຽນທ່ານອື່ນທັນທີ.

ຕາຕະລາງຮຽນ

ຄັ້ງທີ່ 1:  ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບອີນເຕີເນັດ, ເຄືອຄ່າຍ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ເຮັດວຽກຈັງໃດ ເວັບໄຊທ໌ມີຈັກປະເພດ

 • ເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອງລະບົບເຄືອຄ່າຍ Network ແລະ ອີນເຕີເນັດ
 • ເຂົ້າໃຈວ່າ ເວັບໄຊທ໌ມີການເຮັດວຽກແນວໃດ
 • ປະເພດຂອງເວັບໄຊທ໌ມີຈັກປະເພດ ແລະ ອານາຄົດຂອງເວັບໄຊທ໌ຈະໄປທິດທາງໃດ
 • ເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌, ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຂຽນເວັບໄຊທ໌
 • ການເຊົ່າ Hosting ແລະ Domain Name
ຄັ້ງທີ່ 2:  ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ໂດຍພາສາ HTML ແລະ CSS

 • ຮູ້ຈັກກັບ ພາສາພື້ນຖານຂອງ HTML, ຄຳສັ່ງແຕ່ລະຄຳສັງຂອງພາສາ HTML
 • ຮູ້ຈັກກັບບບາງຄຳສັ່ງໃນ ພາສາ CSS
 • ແນະນຳສຳລັບ Program ທີ່ໃຊ້ຂຽນເວັບຕ່າງ (Code Editor) ເຊັ່ນ:  Sublime Text, Dreamweaver
 • ທົດສອບການສະແດງຜົນທາງ Browser
ຄັ້ງທີ່ 3:   ຮຽນຮູ້ Basic page Structure & Formatting Page Content  

 • ສືກສາໂຄງສ້າງຂອງ HTML
 • ຮຽນຮູ້ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງ HTML, Doctype, Head, Body
 • ຮຽນຮູ້ການຈັດການກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດການໂຄງສ້າງຂອງເວັບ
 • ການຈັດການກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ Content ການຈັດການກ່ຽວກັບຕົວອັກສອນ ແລະ ການຈັດລະບຽບຕົວອັກສອນ
ຄັ້ງທີ່ 4:  ຮຽນຮູ້ການສ້າງ Links ແລະ ການສ້າງ ຕາຕະລາງ ໃນເວັບໄຊທ໌

 • ການເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາເອກະສານຕ່າງໆ
 • ການສ້າງຕາຕະລາງໃນການຈັດການຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌
ຄັ້ງທີ່ 5:  ການປັບແຕ່ງໜ້າຕາໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ໂດຍໃຊ້ພາສາ CSS  

 • ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ພາສາ HTML ແລະ ພາສາ CSS
 • ຄຳສັ່ງ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງພາສາ CSS
 • ໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດການພາສາ CSS
ຄັ້ງທີ່ 6:  ການກຳນົດພື້ນທີ່ໃນການຂຽນພາສາ CSS ໃຫ້ກັບໜ້າເວັບໄຊທ໌ Targeting Page Content

 • ການເລືອກປັບແຕ່ງໂຄງສ້າງຂອງ HTML ດ້ວຍພາສາ CSS ເຊັ່ນ: Element Selectors, Class, ID Compound ແລະ ແບບອື່ນໆ
 • ການແກ້ໄຂບັນກາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ຄັ້ງທີ່ 7:  ການຈັດການປັບແຕ່ງກ່ຽວກັບຕົວອັກສອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ແລະ ການເຮັດໂຄງສ້າງ

 • ຈັດການຕົວອັກສອນຈັດລຽງ ແລະ ປັບແຕ່ງຕົວໜັງສື່ໃຫ້ງາມດ້ວຍ CSS
 • ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງ Box Model ໃນ CSS
 • ການປັບແຕ່ງສີສັນ ແລະ ການຈັດການກ່ຽວກັບ Box Element ຕ່າງໃນ HTML ແລະ CSS
ຄັ້ງທີ່ 8:  ການອອກແບບໂຄງສ້າງເວັບໄຊທ໌ໂດຍ Wire Frame  ແລະ ອອກແບບດ້ວຍ Program Photoshop

 • ຮູ້ຈັດກັບການອອກແບບ Wire Frame ຂອງເວັບໄຊທ໌ ກ່ອນການອອກແບບແທ້ໃນໂປຣແກມ Photoshop
 • ການນຳໃຊ້ Program Photoshop ຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບການອອກແບບເວັບໄຊທ໌
 • ແນະນຳເຄື່ອງມືຕ່າງທີ່ຈຳເປັນໃນການໃຊ້ງານ
 • ການເຮັດໜ້າເອກະສານກ່ຽມພ້ອມເພື່ອເຮັດເວັບໄຊທ໌
ຄັ້ງທີ່ 9:  ການອອກແບບໜ້າຕາເວັບໄຊທ໌ໂດຍ Photoshop

 • ຮຽນຮູ້ການອອກແບບໜ້າຕາເວັບໄຊທ໌ ໂດຍໃຊ້ Program Photoshop
 • ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ລະບົບ Gird ໃນການອອກແບບ
 • ການສ້າງພາບ Graphic ແລະ ອອກແບບຕາມໂຄງສ້າງຂອງ Wire Frame ທີ່ແຕ້ມມາ
ຄັ້ງທີ່ 10:  ການອອກແບບໜ້າຕາເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ ພ້ອມທັງການກ່ຽມພ້ອມໃນການສົ່ງ File Export

 • ວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງການອອກແບບ ແລະ ສີ່ງໃດທີ່ຄວນເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌
 • ຮຽນຮູ້ເລື່ອງການຕັດພາບເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ໃນເວັບໄຊທ໌
ຄັ້ງທີ່ 11:  ການນຳ File ພາບທີ່ອອກແບບມາຂຽນ Code HTML ແລະ CSS ເພື່ອເຮັດເປັນເວັບໄຊທ໌

 • ການຂື້ນໂຄງສ້າງຂອງ HTML
 • ການຂື້ນໂຄງສ້າງຂອງ CSS
ຄັ້ງທີ່ 12:  ການນຳ File ພາບທີ່ອອກແບບມາຂຽນ Code HTML ແລະ CSS ເພື່ອເຮັດເປັນເວັບໄຊທ໌

 • ການຂື້ນໂຄງສ້າງຂອງ HTML  (ຕໍ່)
 • ການຂື້ນໂຄງສ້າງຂອງ CSS  (ຕໍ່)
 • ການທົດສອບເວັບໄຊທ໌ ທີ່ສ້າງສຳເລັດ
ຄັ້ງທີ່ 13:  ຮຽນຮູ້ເລື່ອງຂອງການສ້າງ ເວັບໄຊທ໌ ດ້ວຍ CMS WordPress

 • ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງ WordPress ແລະ ການຕິດຕັ້ງ
 • ການນຳໃຊ້ງານ WordPress ການສ້າງໜ້າເອກະສານ, ສ້າງ Menu ການເພີ່ມຄວາມສາມາດຕ່າງໃຫ້ກັບ WordPress
ຄັ້ງທີ່ 14:  ການປ່ຽນ File ຈາກເວັບໄຊທ໌ ທີ່ເຮັດເພື່ອມາໃຫ້ເປັນ Template ຂອງ WordPress

 • ເຂົ້າໃຈຫລັກການເຮັດວຽກ Template ຂອງ WordPress
 • ການສ້າງ Template ຂອງ WordPress ຈາກ ໜ້າ HTML/CSS
ຄັ້ງທີ່ 15:  ການປ່ຽນ File ຈາກເວັບໄຊທ໌ ທີ່ເຮັດເພື່ອມາໃຫ້ເປັນ Template ຂອງ WordPress (ຕໍ່)

 • ການສ້າງ Template ຂອງ WordPress ຈາກ ໜ້າ HTML/CSS (ຕໍ່)
 • ການທົດສອບ Upload Template ເພື່ອໃຊ້ງານ
ຄັ້ງທີ່ 16:  ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ງານ WordPress  

 • ວິເຄາະສາເຫດຂໍ້ຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນການສ້າງ Template
 • ການແກ້ໄຂ ແລະ ດັດແປງເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ສົມບູນ
ຄັ້ງທີ່ 17:  ຮຽນຮູ້ການປັບແຕ່ງ ແລະ ການລົງ Plugin ຂອງ WordPress

 • ສະຫຼຸບ ແລະ ວິເຄາະຜົນງານການເຮັດວຽກໃຊ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ
 • ການນຳຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາຕໍ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບຕ່າງໆ
ຄັ້ງທີ່ 18:  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນການສ້າງ Template  

 • ວິເຄາະສາເຫດຂໍ້ຜິດຜາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນການສ້າງ Template
 • ການແກ້ໄຂ ແລະ ດັດແປງເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ສົມບູນ.
ຄັ້ງທີ່ 19:  ສະຫລຸບ ແລະ ວິເຄາະຜົນງານຂອງແຕ່ລະຄົນ

 • ສະຫຼຸບ ແລະ ວິເຄາະຜົນງານການເຮັດວຽກໃຊ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ
 • ການນຳຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາຕໍ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບຕ່າງໆ
 • ເປີດໂອກາດໃຫ້ສອບຖາມຂໍ່ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຢາກຮູ້
 • ມອບ ຮັບ ໃບປະກາດ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມກັບຖ່າຍຮູບລວມສາມັກຄີ (ຈົບຫລັກສູດ)

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອສະໝັກຮຽນ