ກ່ຽວກັບເຮົາ

ບໍລິສັດ ເມົາຕິມີເດັຍ ແອນ ເທັກໂນໂລຊີ ຊູລູຊັ້ນ ເອັມທີເອສ  ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂື້ນທ່າຍປີ 2011 ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານການອອກແບບ ສຳລັບສື່ໂຄສະນາ, ສື່ສີພີມ, ການໃຫ້ບໍລິການຄຳປືກສາດ້ານ ໄອທີ ແລະ ເລື່ອງຂອງເທັກໂນໂລຊີ, ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາສື່ປະຕິສຳພັນກັບຜູ້ໃຊ້ ຫລື ອີນເຕີແອກທິບ ແລະ ສີ່ສຳຄັນ ແມ່ນການອອກແບບ ແລະ ການພັດທະນາເວັບໄຊ.  ພ້ອມກັນນີ້ ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ ເປີດຝືກອົບຮົມດ້ານຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນໄດ້ເຂົ້າມາຝືກອົບຮົມ. ຫລັກສູດທີ່ພວກເຮົາເປີດຢູ່ປະຈຸບັນ ແມ່ນຫລັກສູດ ການອອກແບບ ແລະ ຫລັກສູດ ການພັດທະນາເວັບໄຊ.  MTS ມີທີມງານທີ່ເຂັມແຂງເຊີ່ງມີປະສົບການຫລາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ແລະ ການສ້າງສື່ໂຄສະນາ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ພວກເຮົາຈື່ງສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດນີ້ຂື້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແບບມື້ອາຊີບທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າ.

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ 100% ເຊີ່ງທີມງານຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເຮັດວຽກໃນລະດັບສາກົນມາແລ້ວ ເຊີ່ງຄຸນນະພາບແມ່ນແທບເທົ່າກັບສາກົນແນ່ນອນ.

 

Our Team

We are creative and passionate about what we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos est expedita quidem, quo rem repellat reprehenderit sint suscipit temporibus. Commodi corporis est explicabo molestias mollitia numquam odit officia quod sapiente.

TibeeFounder & CEO, Desinger & Developer

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ
ທະວີພອນ ໂພທິສັດ

AlexWeb Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos est expedita quidem, quo rem repellat reprehenderit sint suscipit temporibus. Commodi corporis est explicabo molestias mollitia numquam odit officia quod sapiente.

PeleGraphic Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos est expedita quidem, quo rem repellat reprehenderit sint suscipit temporibus. Commodi corporis est explicabo molestias mollitia numquam odit officia quod sapiente.

ChanthavongWeb Programmer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos est expedita quidem, quo rem repellat reprehenderit sint suscipit temporibus. Commodi corporis est explicabo molestias mollitia numquam odit officia quod sapiente.

AdamWeb Assistants