• info@mts.la
 • 030 5721355
 • 020 28800770

Web Dev + WordPress

ຫຼັກສູດ Web Development (HTML&CSS) + WordPress Basic

ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ ນັກອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທັນສະໃຫມແບບມື້ອາຊີບ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ແບບຖືກວີທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ສະໃໝໃໝ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ໌ ເຊີ່ງຜູ້ເຂົ້າຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຂະບວນການຂອງການສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂື້ນມາດ້ວຍການອອກແບບ Wireframe ຂອງເວັບໄຊທ໌ ການເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງພາສາ HTML ການອອກແບບໜ້າຕາເວັບໄຊທ໌ໂດຍໃຊ້ ໂປຣແກມ Photoshop, ການນຳ File PSD ໃນ Photoshop ໃຫ້ແປງມາເປັນເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍການຂຽນ code HTML/CSS, ຮຽນຮູ້ພາສາ CSS ໃນການເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ອອກມາງາມ, ການນຳໃຊ້ Inspect Element ໃນການວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງ CSS. ຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງ Theme ຂອງ WordPress ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ງານ ເຊີ່ງເປັນ CMS ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ເພາະເປັນການໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ມີຄົນພັດທະນາຫລາຍ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຢ່າງວອງໄວ. ນອກນັ້ນຍັງຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃສ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເບິ່ງຈາກ ໂທລະສັບມືຖື ຫລື ເຄື່ອງ Tablet ຫລືເອີ້ນອີກແບບໜຶ່ງວ່າ Responsive Design.

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ຫຼັກສູດ 60ຊມ ຮຽນທັງໝົດ 19 – 20ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 3 – 4ຊມ

ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ມື້ເປີດຮຽນ

ສຳລັບຄ່າຮຽນຫລັກສູດ Web Devolopment ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ. ໃຊ້ຄອມບໍລິສັດ MTS 1 ຫນ່ວຍ ຕໍ່ 1 ທ່ານ.

 • ຮຽນຮອບວັນຈັນ ຫາ ສຸກ ພາກຄໍ່າ ເວລາ 17.45 ໂມງ ຫາ 20.15ໂມງ. 06/06 – 01/07/2016

ຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານ. ຈຳນວນຄົນຕໍາສຸດຕໍ່ຫ້ອງຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 5 ຄົນຈິ່ງສາມາດເປີດສອນໄດ້.

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຮຽນ

ຮູ້ນຳໃຊ້ Windows ຫຼື Mac, ຖ້າເຄີຍໃຊ້ Photoshop ມາກ່ອນແມ່ນຈະເປັນການດີ (ຖ້າພີມໄດ້ໄວກໍ່ຈະຍິ່ງດີ), ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ ພໍປະມານ.

ໂປຣແກມທີ່ໃຊ້ຮຽນ

Brackets, Photoshop CC 2015, Web Development Tools Firefox, Basic WordPress Theme Creation

ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດໄດ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດເວັບໄຊທ໌ທັນສະໃຫມແບບມືອາຊີບ, ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນອີນເຕີເນັດໄດ້ວ່າເວັບໄຊທ໌ເຫລົ່ານັ້ນຖືກສ້າງມາແບບໃດ.
 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດສາມາດອອກແບບເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົວເອງ ຫຼື ສາມາດດັດແປງເວັບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ອື່ນໄດ້, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສາ HTML ແລະ CSS ແລະ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາ ຫຼື ສ້າງ Template ໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ພວກ CMS ໄດ້.
 • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນແລ້ວຫາກມີການຂາດຮຽນ, ຫຼື ຕິດພາລະກິດຈຳເປັນ, ຫຼື ຮຽນແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄັກ ຫລື ບໍ່ຫມັນໃຈ, ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຄືນໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
 • ໃນກໍ່ລະນີທີ່ມາຮຽນຄືນແລ້ວຄົນເຕັມແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຮຽນຄືນເອົາຄອມພິວເຕີມາເອງ.
 • ຜູ້ຜ່ານການອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຍັງຢືນຜ່ານການອົບຮົມຫຼັກສູດຈາກບໍລິສັດ MTS.

 • ສາມາດສະຫມັກຮຽນໂດຍຜ່ານການ ລົງທະບຽນອອນລາຍ ຫລື ຈະເຂົ້າມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດ MTS ເລີຍກໍໄດ້
 • ກະລຸນາມາຊໍາລະຄ່າຮຽນພາຍໃນ 3 ວັນ ຫລັງຈາກມື້ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານທີ່ແນ່ນອນ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
 • ສາມາດຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ທ່ານມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ຫລື ຖ້າຫາກບໍ່ສະດວກຊຳລະເງິນມື້ລົງທະບຽນ ຫລື ຕາມມື້ທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດມາຊຳລະຄ່າຮຽນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ທຳອິດໄດ້ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມາລົງລາຍເຊັນໄວ້ໃສ່ຟອມລົງທະບຽນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຈະຊຳລະພາຍໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໃຫ້ພິເສດນີ້.
 • ໃນກໍລະນີຈ່າຍເງິນແລ້ວຈະບໍ່ມີສິດຖອນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຮຽນຊຸດຕໍ່ໄປໄດ້.
 • ການຊໍາລະເງິນສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ MTS ໂດຍກົງ ຫລື ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ BCEL ກໍໄດ້ ເລກທີບັນຊີ 010-12-0000-4633-92001 ຊື່ບັນຊີ MALYSA PHETRASY ທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ.
 • ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຮັບຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ມາຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ ແລະ ຂໍມອບສິດໃຫ້ນັກຮຽນທ່ານອື່ນທັນທີ.

ຕາຕະລາງຮຽນ


ບົດທີ່ 1

1:  ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບອີນເຕີເນັດ, ເຄືອຄ່າຍ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ເຮັດວຽກຈັງໃດ ເວັບໄຊທ໌ມີຈັກປະເພດ

 • ເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອງລະບົບເຄືອຄ່າຍ Network ແລະ ອີນເຕີເນັດ
 • ເຂົ້າໃຈວ່າ ເວັບໄຊທ໌ມີການເຮັດວຽກແນວໃດ
 • ປະເພດຂອງເວັບໄຊທ໌ມີຈັກປະເພດ ແລະ ອານາຄົດຂອງເວັບໄຊທ໌ຈະໄປທິດທາງໃດ
 • ເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌, ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຂຽນເວັບໄຊທ໌
 • ການເຊົ່າ Hosting ແລະ Domain Name
 • WordPress ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ໃຜແນ່ນໍາໃຊ້ WordPress ໃນການສ້າງເວັບໄຊທ


ບົດທີ່ 2

2:  ຮຽນຮູ້ເລື່ອງຂອງການສ້າງ ເວັບໄຊທ ດ້ວຍ CMS WordPress

 • ການຕິດຕັ້ງ Server ຈໍາລອງເພື່ອໃຊ້ງານກັບ WordPress
 • ການຕິດຕັ້ງ WordPress ເຂົ້າໄປໃນ Server ຈໍາລອງ
 • ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ Front End ແລະ Back End ຂອງ WordPress
 • ການຕັ້ງຄ່າ Setting ຂອງ WordPress ສໍາລັບການສ້າງເວັບໄຊທ
 • ການສ້າງຂ່າວດ້ວຍ Post
 • ການສ້າງໜ້າຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊທ ໂດຍນໍາໃຊ້ Page
 • ການຈັດການກັບຮູບໃນ Media library
 • ການສ້າງ Menu ໃນເວັບໄຊທ


ບົດທີ່ 3

3:  ຮຽນຮູ້ເລື່ອງຂອງການສ້າງ ເວັບໄຊທ ດ້ວຍ CMS WordPress – Theme – Widget – Plugin 

 • ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປ່ຽນໜ້າຕາຂອງເວັບໄຊທ ໂດຍໃຊ້ Theme
 • ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ Widget ແມ່ນຫຍັງໃຊ້ງານແບບໃດ
 • ການເພີ່ມຄວາມສາມດ້ານຕ່າງໃຫ້ກັບ WordPress ໂດຍນໍາໃຊ້ Plugin
 • ການບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ
 • ການວາງແຜນສໍາລັບການອອກແບບໜ້າຕາເພື່ອນໍາມາໃຊ້ກັບ WordPress


ບົດທີ່ 4

4:  ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ໂດຍພາສາ HTML ແລະ CSS

 • ຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ Brackets ສໍາລັບໃຊ້ໃນການຂຽນ Code
 • ການຕິດຕັ້ງ Plugin ເສີ່ມໃຫ້ກັບ Brackets ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂຽນ Code
 • ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ Code ໂດຍຮຽນຮູ້ພື້ນຖານຂອງພາສາ HTML
 • ອົງປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນ Heading Tag ຂອງ HTML
 • ຮຽນຮູ້ Tag ຕ່າງໆໃນພາສາ HTML ເຊັ່ນ: ແທກ P, ແທກ H1-h6, ແທກ hr, ແທກ br,
 • ຮຽນຮູ້ການສ້າງ file CSS ແລະ ພື້ນຖານຂອງພາສາ CSS


ບົດທີ່ 5

5:  ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ໂດຍພາສາ HTML ແລະ CSS

 • ຮຽນຮູ້ tag ຕ່າງໆຂອງພາສາ HTML ເຊັ່ນ ແທກ a, ແທກ ul, ແທກ img, ແທກ div ແລະ ອື່ນໆ
 • ຮຽນຮູ້ ການໃຊ້ງານ HTML ຮ່ວມກັບ CSS
 • ຮຽນຮູ້ວິທີການ ໃຊ້ Selector ຂອງ CSS ເພື່ອເລືອກ ແທກ HTML
 • ຮຽນຮູ້ແທກທີ່ໃຊ້ການຈັດຕົວໜັງສື ແລະ ຈັດໜ້າເອກະສານ


ບົດທີ່ 6

6:  ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ໂດຍພາສາ HTML ແລະ CSS

 • ຮຽນຮູ້ tag ຕ່າງໆຂອງພາສາ HTML ເພີ່ມເຕີ່ມ
 • ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ Font ໃນເວັບໄຊທ ແລະ ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບນໍາໃຊ້ຕົວໜັງສື່ລາວໃນເວັບໄຊທ
 • ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ CSS BOX Model ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງມັນ.


ບົດທີ່ 7

7:  ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ໂດຍພາສາ HTML ແລະ CSS

 • ຮຽນຮູ້ ການນໍາໃຊ້ ແທກ div ໃນການສ້າງ layout ຂອງເວັບໄຊທ
 • ຮຽນຮູ້ຄໍາສັງ float ຂອງ CSS ໃນການຈັດ layout
 • ຮຽນຮູ້ຄໍາສັງ Display ໃນພາສາ CSS


ບົດທີ່ 8

8:  ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ໂດຍພາສາ HTML ແລະ CSS

 • ຮຽນຮູ້ ການຂຽນໂຄງສ້າງຂອງ menu ໂດຍພາສາ HTML
 • ຮຽນຮູ້ການຂຽນ Menu ໃຫ້ໂດຍໃຊ້ ພາສາ CSS
 • ຮຽນຮູ້ວິທີການຂຽນ ເມນູ ແບບ ລ່ວງຕັ້ງ ແລະ ລ່ວງນອນ.


ບົດທີ່ 9

9:  ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ໂດຍພາສາ HTML ແລະ CSS

 • ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງ CSS Position ໃນການຈັດ Position ຕ່າງ
 • ຮຽນຮູ້ການຂຽນ Menu ທີ່ມີຫລາຍຊັ້ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ພາສາ CSS
 • ຮຽນຮູ້ການຂຽນ CSS3 ເມນູ Effects


ບົດທີ່ 10

10: ແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ Bootstrap Framework ໃນການສ້າງເວັບໄຊທ 

 • Bootstrap Framework ແມ່ນຫຍັງ ໃຊ້ໄວ້ເພື່ອຫຍັງ.
 • ການນໍາເອົາ Bootstrap Framework ມາໃຊ້ໃນການສ້າງໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ
 • ການນໍາໃຊ້ Bootstrap Framework ແລະ ການຂຽນ code ເພີ່ມເຕີ່ມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃນສີ່ງທີ່ຕ້ອງການ


ບົດທີ່ 11

11: ການນໍາໃຊ້ Bootstrap Framework ໃນການສ້າງເວັບໄຊທ 

 • ການນໍາໃຊ້ class ຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນ Bootstrap
 • ທົດລອງເຮັດເປັນເວັບໄຊທ ຕົວຢ່າງ
 • ການນໍາໃຊ້ Bootstrap Framework ແລະ ການຂຽນ code ເພີ່ມເຕີ່ມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃນສີ່ງທີ່ຕ້ອງການ


ບົດທີ່ 12

12: ການນໍາໃຊ້ Photoshop ໃນການອອກແບບໜ້າຕາ User Interface(UI) ຂອງເວັບໄຊທ

 • ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື Photoshop CC
 • ການຕັ້ງຄ່າ Website ທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ UI
 • ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສໍາລັບແຕ້ມໂຄງສ້າງ ແລະ ສີສັນຂອງເວັບໄຊທ.


ບົດທີ່ 13

13: ການນໍາໃຊ້ Photoshop ໃນການອອກແບບໜ້າຕາ User Interface(UI) ຂອງເວັບໄຊທ

 • ການອອກແບບ ໜ້າຕາຂອງເວັບໄຊທຕົວຈິງ
 • ການ export ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ Graphic ທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ໃນເວັບໄຊທ.


ບົດທີ່ 14

14: Workshop ການສ້າງເວັບໄຊທຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ HTML/CSS ແລະ Bootstrap

 • ການວິເຄາະ file ຈາກການອອກແບບ ແລ້ວເອົາມາຂຽນເປັນເວັບໄຊທ.
 • ການຂຽນເວັບໄຊທ ຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ HTML/CSS ແລະ Bootstrap Framework
 • ການຂຽນໜ້າຕາ index.html


ບົດທີ່ 15

15: Workshop ການສ້າງເວັບໄຊທຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ HTML/CSS ແລະ Bootstrap

 • ການຂຽນເວັບໄຊທ ຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ HTML/CSS ແລະ Bootstrap Framework
 • ການຂຽນໜ້າຕາ page.html


ບົດທີ່ 16

16: Workshop ການສ້າງເວັບໄຊທຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ HTML/CSS ແລະ Bootstrap

 • ການຂຽນເວັບໄຊທ ຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ HTML/CSS ແລະ Bootstrap Framework
 • ການຂຽນໜ້າຕາ news.html


ບົດທີ່ 17

17: Workshop ການເອົາເວັບໄຊທ ທີ່ຂຽນ ຈາກ HTML/CSS bootstrap ແລ້ວມາແປງເປັນໜ້າຕາຂອງ WordPress

 • ຮຽນຮູ້ໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງ WordPress Theme
 • ແນະນໍາກ່ຽວກັບ WordPress MTS Theme Framework
 • ການເອົາ code HTML ເຂົ້າໄປໃສ່ຢູ່ໃນພາສາ PHP ຂອງ WordPress Theme
 • ການສ້າງໜ້າສະແດງຂໍ້ມູນ Page


ບົດທີ່ 18

18: Workshop ການເອົາເວັບໄຊທ ທີ່ຂຽນ ຈາກ HTML/CSS bootstrap ແລ້ວມາແປງເປັນໜ້າຕາຂອງ WordPress

 • ການສ້າງໜ້າສະແດງຂໍ້ມູນ ປະເພດຂ່າວ Post
 • ການສ້າງ Widget ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການ.
 • ຮຽນຮູ້ການປັບແຕ່ງ file functions.php ເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ເໝາະສົມ.

ບົດທີ່ 19

19: Workshop ການເອົາເວັບໄຊທ ທີ່ຂຽນ ຈາກ HTML/CSS bootstrap ແລ້ວມາແປງເປັນໜ້າຕາຂອງ WordPress

 • ຮຽນຮູ້ຈັກຄໍາສັ່ງ Loop ຂອງ WordPress
 • ຂຽນ code ເວັບໄຊທ ໃຫ້ສົມບູນ
 • ທົດສອບການໃຊ້ງານຕົວຈິງກັບ server ຈໍາລອງເພື່ອຫາຂໍ້ຜິດຜາດ.

ບົດທີ່20

20: Workshop ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ ຕົວຈິງ ແລະ ການເອົາຂື້ນ Server 

 • ສະຫຼຸບ ແລະ ວິເຄາະຜົນງານການເຮັດວຽກໃຊ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ
 • ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທໃນ Server ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄົນ
 • ການນຳຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາຕໍ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບຕ່າງໆ
 • ເປີດໂອກາດໃຫ້ສອບຖາມຂໍ່ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຢາກຮູ້
 • ມອບ ຮັບ ໃບປະກາດ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມກັບຖ່າຍຮູບລວມສາມັກຄີ (ຈົບຫລັກສູດ)


ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອສະໝັກຮຽນ